VERKLARING BETREFFENDE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De MEPHISTO-groep* de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We vinden het belangrijk dat u weet welke gegevens we verzamelen en hoe we deze verwerken. We zorgen er zowel technisch als organisatorisch voor dat wij ons en dat externe dienstverleners die voor ons werken zich houden aan de voorschriften betreffende de gegevensbescherming.

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE / INLEIDING

Naar gelang de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens kunnen de entiteiten van de MEPHISTO-groep optreden als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker.

Statutaire zetel
MEPHISTO S.A.S.
Route de Sarreguemines BP 50060
57401 SARREBOURG
Frankrijk
Contactgegevens
Tel: +33(0) 3 87 23 30 00
Fax: +33(0) 3 87 23 30 09
E-mail : info@mephisto.com

Handelsregister
Handelsregister Frankrijk (METZ): 364 800 276
Datum van inschrijving: 1-1-1966

BTW FR86364800276


MEPHISTO E-commerce GmbH
Kehler Str. 22
D-77694 Kehl-Marlen
Duitsland

Contactgegevens
Tel: +49(0) 1 70 76 74 02
Fax: ./.
E-mail: service.nl@mephisto.com

Handelsregister
Handelsregister Duitsland (Freiburg) : AG Freiburg i. Br. HRB 711243
Datum van inschrijving: 17-1-2013

BTW DE294435389

* MEPHISTO S.A.S., Chaussures CARLTON Sàrl, ALLROUNDER Sàrl, MEPHISTO E-commerce GmbH, MEPHISTO RETAIL ITALIA SRL, MEPHISTO GmbH, MEPHISTO PORTUGUESA FABRICA DE CALCADO LDA, MEPHISTO UK LIMITED et leurs filiales

D.P.O.
Dhr. Marc ROGLER
privacy@mephisto.com


Ontwikkeling van de internetsite
Statutaire zetel
7thSENSE GMBH
Wilhelmstraße 25
72764 REUTLINGEN
Duitsland

Contactgegevens
Tel: +49(0) 7121 6971010
Fax: +49(0) 7121 6971030 
E-mail : info@7thsense.de

Handelsregister
Handelsregister Stuttgart : HRB 354657
BTW DE202293560


Aansprakelijkheidsbeperking
Alle huidige en toekomstige onderdelen van de internetsite http://fr.mephisto.com/ worden beschermd door de momenteel geldende Franse wet betreffende intellectueel eigendom en auteursrechten. Voor reproductie, verandering, verspreiding en elke vorm van gebruik die uitgaat boven de beperkingen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de auteur of de maker noodzakelijk.
Downloaden en kopiëren van deze pagina's is uitsluitend toegestaan voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden. Bij alle niet van Mephisto SAS maar van derden afkomstige content op de internetsite worden de auteursrechten nageleefd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Onverminderd uw recht om juridische stappen te nemen, verzoeken wij u bij eventuele vragen in eerste instantie en onmiddellijk contact met ons op te nemen via de bovenstaand vermelde communicatiemiddelen. Teneinde uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken:
•    Naam, voornaam.
•    Volledig postadres.
•    Telefoonnummer(s) en e-mailadres(ssen).
•    Contract- of offertenummer.
De bevoegde rechter ressorteert onder het gerechtshof van Metz.

In welke hoedanigheid treden wij op?
In het kader van hun activiteiten verwerken de entiteiten van de MEPHISTO-groep rechtstreeks persoonsgegevens betreffende hun werknemers en hun klanten. Zodoende worden deze in het kader van de Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van contracten (bijv. Algemene Verkoopvoorwaarden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (civielrecht, fiscaal recht, boekhoudkundig recht).
Daarnaast kan een entiteit van de MEPHISTO-groep ingevolge zijn eigen activiteiten of in zijn hoedanigheid van dienstverlener (bijv. met de webshop) ten opzichte van klanten in het kader van de regelgeving en overeenkomstig de doeleinden van de verwerking worden beschouwd als verwerker voor een andere entiteit van de groep.

VERZAMELEN, VERWERKEN, OPSLAAN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer we een contract met u afsluiten, verzamelen en verwerken we de persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld in ons systeem en gebruiken we deze gegevens voor de duur van de uitvoering van het contract, d.w.z. voor de uitvoering van de opdracht en voor de afrekening. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden, bijv. naam, woonadres, e-mailadres, geboortedatum, beroep, rekeningnummer, etc.

Voor reclamedoeleinden en marktonderzoek evenals voor het opstellen van een offerte die aan uw wensen voldoet, gebruiken we geanonimiseerde gebruikersprofielen. Verder gebruiken we de opgeslagen post- en e-mailadressen om u meer informatie toe te sturen over nieuwe producten en over producten zoals in uw meest recente bestelling. U hebt het recht u hiertegen kosteloos te verzetten. Hiervoor kunt u te allen tijde een verklaring / e-mail sturen aan privacy@mephisto.com of het desbetreffende vakje op de bestelling resp. de link onderaan elke nieuwsbrief aanklikken.

We maken u erop attent dat we, in het kader van risicobeheer en om  een aangepaste beslissing te kunnen nemen over het ontstaan, de uitvoering of de beëindiging van de contractrelaties, kanswaarden voor uw toekomstig gedrag verzamelen of gebruiken en dat we voor het berekenen van deze kanswaarden ook uw adresgegevens gebruiken.

We informeren u gratis over de bij ons opgeslagen persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt ons ook te allen tijde kosteloos verzoeken om de bij ons opgeslagen persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verbeteren, te blokkeren of te verwijderen.

We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de  bestellingen die bij onze onderneming en  verbonden ondernemingen geplaatst worden, evenals bij de ondernemingen die belast zijn met de uitvoering van de bestellingen. In de andere gevallen geven wij uw gegevens niet aan derden door zonder uw uitdrukkelijke toestemming, onder meer voor reclamedoeleinden. Wanneer wie hiertoe wettelijk of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, zullen wij uw gegevens aan de bevoegde instanties ter beschikking stellen.

Wij slaan uw gegevens op bijzonder beveiligde servers op. Om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, onbevoegde toegang of verspreiding door onbevoegde personen hebben we de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen. Slechts een beperkt aantal hiertoe bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de servers. Ondanks regelmatige controles is een volledige beveiliging tegen alle mogelijke risico’s niet mogelijk.

Uw persoonsgegevens worden versleuteld via internet overgedragen. Voor de gegevensoverdracht maken we gebruik van een SSL-versleuteling (secure socket layer).

Welke gegevens verzamelen wij?

A.    Algemeen
Teneinde de aangeboden diensten te verlenen, moet de MEPHISTO-groep bepaalde gegevens over u verzamelen en verwerken. De verzamelde gegevens zijn afhankelijk van uw interactie met entiteiten van de groep, de keuzes die u maakt en de diensten die u afneemt.

B.    Categorieën verwerkte persoonsgegevens
De gegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen tot de volgende categorieën behoren (niet uitputtende lijst):
•    Identificatiegegevens: wij verzamelen gegevens over u zoals uw voor- en achternaam en andere daaraan gelijkgestelde gegevens, geboortedatum, geslacht (aanspreekvorm), land, nationaliteit en taal;
•    Bankgegevens (voor online verkopen): wij verzamelen uw bankgegevens zoals het nummer van uw bankrekening, de naam van de financiële instelling, de BIC- en IBAN-rekening, in het kader van boekhoudkundige handelingen (facturering, creditnota) of bijdragen of deelname aan buitencontractuele kosten;
Overeenkomstig met de hierboven vermelde gegevenscategorieën waarborgt de MEPHISTO-groep dat geen tot bijzondere categorieën behorende gegevens, overeenkomstig artikel 9 en artikel 10 van de AVG, worden verzameld of verwerkt.

Kinderen en personen jonger dan 18 jaar kunnen ons geen persoonsgegevens verstrekken zonder toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers; gebruik van onze webshop is verboden voor kinderen en personen jonger dan 18 jaar. Wij vragen geen persoonsgegevens aan kinderen, wij verzamelen deze niet en verstrekken deze niet aan derden.

Hoe verzamelen wij gegevens?
Deze clausule houdt verband met ons vertrouwelijkheidsbeleid.
Als u onze site raadpleegt, worden er automatisch gegevens over u verzameld. Raadpleeg voor meer details onze Cookie-verklaring.
Persoonsgegevens die wij verzamelen als u ons contactformulier invult, zich online op onze newsletter abonneert of aan een evenement deelneemt: wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig in het kader van de zakelijk relatie.

ANALYSE VAN DE IP-ADRESSEN EN VERDERE INFORMATIE

Wanneer u toegang hebt tot onze website, worden uw gegevens op onze servers opgeslagen, o.a. uw IP-adres, de datum, tijd en de bekeken pagina’s. Deze gegevens zouden een identificatie van een individuele gebruiker mogelijk kunnen maken.

Wij gebruiken de IP-adressen niet om de gebruiker te identificeren. We kunnen deze IP-adressen echter wel gebruiken voor (anonieme) statistische evaluatie. Bovendien gebruiken we de gegevens van uw IP-adres en andere gegevens om eventueel misbruik te voorkomen (fraud prevention) en om u de nationale en/of lokale versie van onze website aan te bieden.

BETALINGSAFHANDELING BIJ BESTELLINGEN

Afhankelijk van de gekozen betalingswijze wikkelt een externe dienstverlener de betalingen af. Wanneer de betaling per creditcard of via Paypal gedaan wordt, moeten uw persoonsgegevens doorgestuurd worden aan de desbetreffende dienstverlener omdat anders uw bestelling niet uitgevoerd kan worden.Abhängig von der gewählten Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung bei Bestellungen gegebenenfalls durch Einschaltung eines Dienstleisters. Soweit eine Zahlung per Kreditkarte oder über Paypal erfolgt, ist eine Übermittlung Ihrer personenbezogener Daten an bzw. durch den jeweiligen Dienstleister erforderlich, damit Ihre Bestellung ausgeführt werden kann.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING

De hierna vermelde toestemming hebt u desgevallend uitdrukkelijk gegeven. We willen u erop attent maken dat u uw toestemming te allen tijde voor toekomstige gevallen kunt intrekken.
Toestemming voor e-mailreclame
Ik wil graag regelmatig via e-mail geïnformeerd worden over interessante aanbiedingen. Mijn e-mailadres wordt niet doorgegeven aan andere ondernemingen. Ik kan mijn toestemming voor het ontvangen van e-mailreclame voor toekomstige gevallen te allen tijde intrekken.

HOE BESCHERMEN WIJ U GEGEVENS?

De MEPHISTO-groep dankt u voor het vertrouwen en zet zich ervoor in de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt te beschermen. Wij garanderen passende organisatorische maatregelen te nemen, evenals fysieke en technische beveiligingsmaatregelen.

Vertrouwelijkheid
Rekening houdend met passende beveiligingsmaatregelen vormt de verwerking van persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang voor de verwerkingsverantwoordelijke. De MEPHISTO-groep waarborgt dat de verwerking van uw persoonsgegevens zodanig gebeurt dat vertrouwelijkheid en integriteit worden verzekerd en dat uw grondrechten en -vrijheden worden gerespecteerd.

 

Integriteit
Bij de MEPHISTO webshop vinden wij uw veiligheid ontzettend belangrijk. U kunt onze websites en onze aanbiedingen  volledig anoniem raadplegen. Als u echter een bestelling wilt plaatsen of ons op een andere manier uw gegevens ter beschikking stelt (bijv. door u te abonneren op de nieuwsbrieven) slaan wij deze gegevens met uw toestemming op.
•    Alle bij de bestelprocedure door u ingevoerde gegevens worden versleuteld voordat ze uw PC verlaten en via internet overgedragen worden. Hiervoor maken wij gebruik van de algemeen erkende, veilige "secure socket layer" (SSL)-overdracht met een 128-bit-versleuteling. Zo wordt absoluut vermeden dat buitenstaanders uw versleutelde gegevens kunnen lezen.
•    De MEPHISTO-webshop werkt met verschillende weergaves. Zo kan het zijn dat het SSL-symbool niet onderaan uw browservenster verschijnt resp. dat in het dialoogvenster van uw browser niet verwezen wordt naar een link met een SSL-server. U kunt echter de versleutelde overdracht van uw ingevoerde gegevens zien (https-modus) als u in de check-out op de rechter muisknop klikt en dan het item “Eigenschappen" en certificaten selecteert.


Soliditeit
De opslag van persoonsgegevens vindt plaats op specifiek beveiligde servers. Organisatorische en technische maatregelen zijn voorzien tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door niet bevoegde personen. Uitsluitend een aantal bevoegde personen heeft toegang tot uw gegevens.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?  
De MEPHISTO-groep stelt u in staat uw rechten op elk gewenst moment uit te oefenen en streeft ernaar uw vragen op passende wijze te beantwoorden.
U hebt de volgende rechten:
•    Recht van inzage in en toegang tot persoonsgegevens
•    Recht op rectificatie
•    Recht op wissing (“recht op vergetelheid”)
•    Recht op beperking van de verwerking
•    Recht op overdraagbaarheid
•    Recht van bezwaar
•    Recht om een aanvraag te doen bij een toezichthouder

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: privacy@mephisto.com

Om op juiste wijze op uw aanvraag te reageren, is het mogelijk dat wij u vragen om een bewijsstuk betreffende uw identiteit. Dit zal worden vernietigd zodra uw aanvraag is afgehandeld.
De termijnen waarbinnen wij uw aanvraag moeten beantwoorden, staan vermeld in de onderstaande tabel:


Recht op informatie (directe verzameling) art. 13: Als de gegevens direct zijn verkregen (van de betrokkene)
Recht op informatie (indirecte verzameling) art. 14: Een maand
Recht op toegang art. 15: Op redelijke termijn
Recht op rectificatie art. 16: Zo snel mogelijk
Recht op wissing / recht op vergetelheid art. 17: Zo snel mogelijk
Recht op beperking van de verwerking art. 18: Op redelijke termijn
Recht op overdraagbaarheid van gegevens art. 20: Op redelijke termijn
Recht van bezwaar art. 21: Bij het eerste contact
Rechten met betrekking tot besluitvorming tot verwerking en geautomatiseerde profilering art. 22: Bij het verzamelen van de gegevens

Wat is het doel van de verwerking?

Om in het kader van de AVG als rechtmatig te worden beschouwd, moet een juridische basis worden geïdentificeerd en vastgesteld voordat kan worden overgegaan tot verwerking van persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, waarbij wij de AVG naleven:
•    Dienstverlening;
o    De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarin de betrokkene partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren in het offertestadium van dit contract.
o    Online betalingen: de betaling van orders is afhankelijk van de gekozen betaalmethode, in voorkomend geval via een dienstverlener. In het geval van betaling met een creditcard of Paypal is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens aan de dienstverlener of via de dienstverlener over te dragen zodat uw order kan worden verwerkt.
•    Verzending van marketingcommunicatie;
o    Contactformulier en online abonnement op de newsletter: de betrokkene stemt in met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden
o    Verzending van gerichte berichten via een mailing, zoals een aanbieding of deelname aan door de MEPHISTO-groep of samen met andere verwerkingsverantwoordelijken georganiseerde evenementen, inclusief het verkrijgen van de toestemming: de verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.
o    Wij behouden ons het recht voor om contact met u op te nemen via digitale berichtendiensten, telefoon, fax, videoconferentie of andere communicatietechnieken om u op de hoogte te stellen van evenementen, nieuwe functionaliteiten of andere informatie die verband kan houden met uw interactie met Mephisto SAS. In gevallen die uitdrukkelijk zijn voorzien in de geldende wet- en regelgeving wordt uw toestemming gevraagd, voordat wij enige berichten met klantenwerving als doel versturen, zodat u een dergelijk bericht kunt accepteren of afwijzen. Wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt met klantenwerving als doel, kan de betrokkene op elk gewenst tijdstip bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals tegen een profilering als deze verband houdt met klantenwerving.
•    Beheer en administratie van de infrastructuur en de ontwikkelingswerkzaamheden van het informatiesysteem: de verwerkingsverantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde te waarborgen dat uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor elk specifiek verwerkingsdoel worden verwerkt.
•    Overeenstemming met interne procedures en beleid: de verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die de verwerkingsverantwoordelijke nastreeft.
•    Overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving, gedragscode of richtlijn van een toezichthouder of met een aanvraag gedaan door een publieke autoriteit

De MEPHISTO-groep verkoopt, verspreidt of verstrekt gegevens niet aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming.

 

HOE GAAN WIJ OM MET INBREUKEN IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS?

Overeenkomstig artikel 33 van de AVG zijn de entiteiten die deel uitmaken van de MEPHISTO-groep als verwerkingsverantwoordelijken verplicht om eventuele inbreuken in verband met persoonsgegevens zo snel mogelijk en, indien mogelijk binnen 72 uur nadat zij hiervan kennis hebben genomen, te melden bij de bevoegde toezichthouder, tenzij de inbreuk in kwestie geen risico kan inhouden voor de rechten van fysieke personen.
De gegevensverwerker is verplicht om een inbreuk in verband met persoonsgegevens zo snel mogelijk te melden nadat deze hiervan kennis neemt.
Overeenkomstig artikel 34 van de AVG deelt de MEPHISTO-groep de klant en de betrokkenen (bijv. een potentiële klant) mede dat er een inbreuk op zijn persoonsgegevens heeft plaatsgevonden en of deze inbreuk mogelijk een belangrijk risico voor de rechten van een fysieke persoon, dat wil zeggen de klant en/of elke andere betrokkene, kan inhouden.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

De MEPHISTO-groep bewaart uw persoonsgegevens:
•    Voor de periode die noodzakelijk is voor de verwerkingsdoelen
•    Voor de periode vastgelegd in de geldende wet- en regelgeving

GEBRUIK VAN COOKIES

Op onze internetsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en door uw internetbrowser opgeslagen worden. Cookies worden vaak gebruikt om de toegang tot internet gebruikersvriendelijker en efficiënter te maken. Cookies zijn bijvoorbeeld nodig om het technisch functioneren van het winkelmandje mogelijk te maken. 

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zgn. „sessiecookies“ die verwijderd worden als u uw browsersessie beëindigt. Daarnaast bestaan er ook cookies van langere duur waarmee wij de bezoekers herkennen. 

Verder gebruiken we de cookies om te analyseren welke pagina’s u hoe vaak bezoekt en om marketingonderzoek te doen. Hierbij maken wij gebruik van de online-tracking diensten van Google Analytics, een dienst voor de analyse van websites van  Google Inc.  Alle gegevens die we door middel van deze analyses verzamelen zijn geen persoonsgegevens en zijn dan ook volledig anoniem. 

U kunt de door ons gecreëerde cookies te allen tijde verwijderen.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze automatisch cookies accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw internetbrowser zo instellen dat u een bericht krijgt als er cookies verzonden worden.

GEBRUIK GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van  Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden waarmee een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk gemaakt wordt.  De door een cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer een IP-anonimisering voor deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google echter slechts in verkorte vorm verwerkt in de lidstaten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte.  Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.  In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en om alle met het gebruik van onze internetsite samenhangende services voor de beheerder van de website te kunnen leveren.  Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde  IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies deactiveren door de instellingen in uw browsersoftware aan te passen. We maken u er echter wel op attent dat u in dergelijk geval waarschijnlijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van de website. Als u de via de volgende link beschikbare browser-plugin  downloadt: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) en installeert, kunt u bovendien voorkomen dat de door cookies verzamelde gegevens betreffende uw gebruik van onze website (incl. uw IP-adres) door Google verzameld en verwerkt worden.

Meer informatie vindt u onder
 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. onder www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie betreffende Google Analytics en gegevensbeveiliging). We maken u erop attent dat op deze website Google Analytics gevolgd wordt door de code  „gat._anonymizeIp();“ om zo geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (sog. IP-masking) te garanderen.

GEBRUIK VAN FACEBOOK SOCIAL PLUG-INS

Onze website maakt gebruik van social plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk  „facebook.com“ die beheerd worden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Deze plug-ins zijn gemarkeerd met het Facebook-logo of met de toevoeging "Facebook social plug-in".
Wanneer u één van onze websites met een dergelijke plug-in opent, maakt uw browser direct verbinding met de servers van Facebook.  De content van de plug-ins wordt door Facebook direct aan uw browser gestuurd en door uw browser in de website gevoegd. 
Door het invoegen  van deze plug-ins ontvangt Facebook de melding dat u de desbetreffende pagina van onze website bekeken hebt.  Als u ingelogd bent op Facebook, kan Facebook uw bezoek vermelden op uw Facebook-account.  Als u gebruik maakt van plug-ins, bijv. omdat u op de “vind ik leuk”-button geklikt hebt of een reactie geplaatst hebt, wordt deze informatie door uw browser direct aan Facebook  doorgegeven en daar opgeslagen. 
Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en gebruik  van gegevens door Facebook evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden met betrekking tot uw privacy vindt u onder „Belangrijke informatie betreffende gegevensbescherming door Facebook“.
Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich uitloggen op Facebook voordat u onze internetsite bezoekt."

AANPASSING VAN DEZE KENNISGEVING

Onverminderd de rechten van de verschillende betrokken partijen kunnen dit beleid en de gebruiksvoorwaarden van de site worden gewijzigd en wel overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.
Datum van opstelling: 25-3-2019
Datum van laatste actualisering: 03-2-2020

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Voor alle vragen of informatie over het gebruik van uw gegevens of deze kennisgeving kunt u graag contact met ons opnemen
-    Via e-mail:   privacy@mephisto.com
-    Via ons postadres:
Mephisto SAS
B.P 50060, 57401 SARREBOURG
Frankrijk

Winkelwagen
Sluiten
Your cart is empty

Gratis retourneren
Gratis retourneren
Authenticiteitsgarantie
Authenticiteitsgarantie
Snelle levering
Snelle levering